პოლიტიკური ბარომეტრი

შეკითხვა N1

რაც უფრო მცირე იქნება გადასახადები, მით უკეთესი იქნება ყველა მოქალაქისათვის

შეკითხვა N2

სახელმწიფო ქონების პრივატიზება ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას

შეკითხვა N3

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ყველა მოქალაქის დასაქმება

შეკითხვა N4

სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს უმუშევრებს

შეკითხვა N5

რაც უფრო ნაკლებად ერევა სახელმწიფო ეკონომიკაში, მით უკეთესია ქვეყნისთვის

შეკითხვა N6

რელიგიური აღმსარებლობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ უნდა ფინანსდებოდეს

შეკითხვა N7

დაგროვებითი პენსია სავალდებულო უნდა იყოს

შეკითხვა N8

გადასახადების სახით მდიდრები უფრო მეტს უნდა იხდიდნენ, ვიდრე ღარიბები

შეკითხვა N9

ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის მავნე პროდუქტები (ბენზინი, თამბაქო, ალკოჰოლი) მაღალი გადასახადით (აქციზით) უნდა დაიბეგროს, რათა მათი მოხმარება შემცირდეს და გარემოს დაბინძურება შემცირდეს

შეკითხვა N10

საქართველოს მთავრობამ უნდა დაასუბსიდიროს სოფლის მეურნეობა

შეკითხვა N11

ერთნაირსქესიან წყვილებს უნდა ჰქონდეთ ქორწინების უფლება

შეკითხვა N12

ქართული მიწის უცხოელებზე გაყიდვა დაუშვებელია

შეკითხვა N13

მედიას უნდა აეკრძალოს ახალი ამბების ცალმხრივად გაშუქება

შეკითხვა N14

აბორტი დაშვებული უნდა იყოს

შეკითხვა N15

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი უნდა გაძლიერდეს და დაფაროს სისხლის სამართლის ყველა საქმე

შეკითხვა N16

ჰესების მშენებლობა ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია

შეკითხვა N17

ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო რელიგია

შეკითხვა N18

პოლიტიკაში ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად კვოტირება ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა

შეკითხვა N19

ნებისმიერი ნარკოტიკის მოხმარება ლეგალური უნდა იყოს

შეკითხვა N20

სამხედრო სავალდებულო სამსახური ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია

ეკონომიკურად მემარცხენეავტორიტარიეკონომიკურად მემარჯვენელიბერალი

თქვენი შედეგია: მემარცხენე ავტორიტარიზმი

Მემარცხენე ავტორიტარიზმი მხარს უჭერს ძლიერ სახელმწიფოს, რომელიც განაგებს ადამიანთა ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტს, რათა უზრუნველყოს კოლექტიური კეთილდღეობა და სოციუალური თანასწორობა. Მემარცხენეებს მიაჩნიათ, რომ თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია მატერიალური ქონების გადანაწილება საზოგადოებაში მხოლოდ მოთხოვნილების, და არა უნარისა თუ შრომის მიხედვით. Მემარცხენე ავტორიტარიზმი კერძო საკუთრებას ეგოიზმის, მომხვეჭელობის და სოციალური უთანაბრობის გამომწვევ მიზეზად მიიჩნევს, შესაბამისად წინ საერთო საკუთრებას აყენებს, რაც რესურსების საერთო ყულაბაში თავმოყრას გულისხმობს. Მემარცხენე ავტორიტარიზმი საზოგადოებრივ ცხოვრებას შემოსავლებისა თუ დოვლათის განაწილების თვალსაზრისით განიხილავს და სოციალური კლასი საზოგადოებრივი დაყოფის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად მიაჩნია. თუმცა, ნებისმიერი კლასობრივი დაყოფა დროებითია - ისინი საბოლოოდ, ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობის სრულ მოსპობას ისახავენ მიზნად.

თქვენი შედეგია: მემარცხენე ლიბერალიზმი

Მემარცხენე ლიბერალიზმი სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევას ემხრობა და თანამედროვე საბაზრო კაპიტალიზმს არ ენდობა. სახელმწიფო ვალდებულია ადამიანები დაიცვას მიუსაფრობის, სიდუხჭირის, უმეცრების, დაუსაქმობისა და დაუცველობისგან, რაც შესაძლებელია მდიდრებზე უფრო მაღალი საგადასახადო განაკვეთის შემოღებით, ბიზნესზე რეგულაციების გამკაცრებით და ზოგადად, შექმნილი დოვლათის საზოგადოებაში სამართლიანად გადანაწილებით. სახელმწიფო ხარჯები მიმართული უნდა იყოს სოციალურ პროგრამებსა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ასევე ჯანდაცვის სერვისის მიღება მიჩნეულია თითოეული ადამიანის უფლებად. Სახელმწიფოს დიდი როლის მიუხედავად, მემარცხენე ლიბერალიზმი ასევე ხაზს უსვამს პიროვნების უფლებებსა და ავტონომიას.

თქვენი შედეგია: მემარჯვენე ლიბერალიზმი

მემაჯრვენე ლიბერალიზმის იდეალი მინიმალური, ე.წ „გუშაგი“ სახელმწიფოა და მისი უმთავრესი საქმე – ნებისმიერი მოქალაქის გარე მტრისგან და სხვა თანამოქალაქეებისგან დაცვაა. Სახელმწიფომ მხოლოდ ის სფეროები უნდა განაგოს, რომელთა მოწესრიგებაც ინდივიდებს არ შეუძლიათ. Მემარჯვენე ლიბერალიზმის თვალსაზრისით, თავისუფალი კაპიტალიზმი საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდის გარანტია, პიროვნული თავისუფლების ქვაკუთხედი, და ადამიანთა უნარიდანვე გამომდინარე – მათი აღზევებისა თუ დაცემის წინაპირობა – თავისთავად ერთადერთი გზა სოციალური სამართლის მისაღწევად. Მემარჯვენე ლიბერალიზმის ქვაკუთხედი თავისუფლებასა და თანასწორობის იდეებს ეფუძნება, რომლის მიხედვით სახელმწიფოს მამოძრავებელ ძალად ადამიანის თავისუფალი ნება და საზოგადოების ყოველი წევრის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მიიჩნევა. ლიბერალური იდეოლოგია აღიარებს და პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, ღიაა ყველანაირი პროგრესული სიახლისა და რეფორმებისათვის.

თქვენი შედეგია: მემარჯვენე ავტორიტარიზმი

Მემარჯვენე ავტორიტარიზმი ძლიერ სახელმწიფოს აღიარებს - ხელისუფლება ყოველთვის ზემოდან ხორციელდება და ის უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ თანხმობას. მემარჯვენე ავტორიტარიზმი ნაკლებად რეგულირებულ კაპიტალიზმს უჭერს მხარს და უპირატესობას ანიჭებს კერძო საკუთრებას. Მემარჯვენე ავტორიტარიზმი პატივს სცემს ტრადიციებს, ადათ-წესებს და ინსტიტუციებს როგორიცაა ოჯახი, თემი, ერი, რადგან საზოგადოება არ განიხილება როგორც ინდივიდთა ჯამი, არამედ როგორც საერთო კულტურისა და ტრადიციების ქვეშ გაერთიანებული ადამიანები.

თქვენი შედეგია: ცენტრიზმი

ცენტრიზმი აღიარებს კაპიტალიზმის ძირითად პრინციპებს - ინდივიდუალური საკუთრების უფლება, არჩევანის თავისუფლება და ა.შ - მაგრამ ის ასევე მხარს უჭერს კაპიტალიზმის რეგულაციას ადმინისტრაციული და საკანონმდებლო ბერკეტებით. ცენტრისტების აზრით, გარკვეული რესურსების, მაგრამ არა ყველა რესურსის, საზოგადოებაში გადანაწილებას უჭერს მხარს. ცენტრისტი მხარს უჭერს ზომიერ პოლიტიკას მემარცხენეებსა და მემარჯვენეებს შორის შუალედის პოვნით, ამავდროულად გულისხმობს ისეთი პოლიტიკური ცვლილებების წინააღმდეგობას, რაც გამოიწვევს საზოგადოებრივი ცხოვრების მნიშვნელოვან ცვლილებას. ცენტრიზმი დიდ მნიშნველობას არ ანიჭებს იდეოლოგიურ მოწოდებებს და მისთვის მთავარი არის პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკური პარტიების პრაგმატულობა და სტაბილურობა.